Publicatiedatum: 28 mei 2018 | versie 1.0

Algemene Voorwaarden Berkelfestival 2018

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst/ aanmelding van een activiteit door de deelnemende organisatie (hierna te noemen: “deelnemer”), het Berkelfestival, georganiseerd door Stichting Berkelfestival (hierna te noemen: het “Berkelfestival”) en de bezoeker aan de activiteit (hierna te noemen: “bezoeker”). Bij deelname en bezoek aan het Berkelfestival, gaat zowel de deelnemer als de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De deelnemer kan kosteloos deelnemen aan de promotiecampagne van het Berkelfestival op voorwaarde dat de deelnemer de deelname bevestigd heeft en het initiatief volgens het Berkelfestival past binnen een van de zeven vastgestelde pijlers, een relatie heeft met de Berkel en plaatsvindt in, op en rond de Berkel of in een van de Berkelsteden. De invulling van de promotiecampagne is terug te lezen op de website van het Berkelfestival (www.berkelfestival.eu). Aan deze kosteloze promotiecampagne kunnen door de deelnemer geen rechten worden ontleend.

1.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de organisatie, invulling, uitvoering van aangemelde activiteit. De deelnemer houdt zich aan geldende wet- en regelgeving. Het Berkelfestival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade en/of onjuiste uitvoering van de activiteit van de deelnemer.

1.4 Er worden geen centrale locaties gefaciliteerd door het Berkelfestival. De activiteiten vinden plaats in, op en rond rivier de Berkel en in de Berkelsteden op een locatie die de deelnemer hiervoor initieert.

1.5 De kosten die door de deelnemer worden gemaakt voor de organisatie en uitvoering van zijn/haar activiteit zijn voor de deelnemer zelf.

1.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat juiste informatie over zijn/ haar activiteit aan het Berkelfestival wordt doorgegeven in de daarvoor bestemde aanmeldlijst welke te vinden via de website www.berkelfestival.eu. Indien de deelnemer na het versturen van de aanmeldlijst wijzigingen/ aanvullingen wil doorgeven kan dat door een email te sturen naar wijzingen@berkelfestival.eu.

1.7 Informatie van de deelnemer met betrekking tot het Berkelfestival en zijn/ haar activiteit wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt door het Berkelfestival. Het Berkelfestival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de deelnemer, bezoeker en/of derden mocht ontstaan.

1.8 Het Berkelfestival is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de lengte van onderdelen, mogelijke uitval, vertraging of niet doorgaan van delen van het programma.

1.9 De locatie van de deelnemer kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de deelnemer en/of op de activiteitlocatie van de deelnemer te vinden zijn.

1.10 Bezoekers aan de activiteit van de deelnemer dienen zich ten alle tijde aan de (huis)regels van de deelnemer en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden.

1.11 Bezoekers aan de activiteit van de deelnemer betreden de locatie en wonen de activiteit bij op eigen risico. Het Berkelfestival is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

1.12 Het Berkelfestival kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers en deelnemers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht door vermelding op de website van het Berkelfestival (www.berkelfestival.eu).

1.13 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt bij de activiteit van de deelnemer. Deze opnamen kunnen openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden. De bezoeker van de activiteit van de deelnemer verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

1.14 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.